„فامیلی هاوس ماگدبورگ“ یک سازمان اجتماعی است کە ماموریت خود را برای حمایت از همە نسل ها از جملە کودکان ، خانوادەها و سالمندان انجام میدهد. البتە این خدمات افرادی را کە از کشورها و فرهنگهای دیگر بە ماگدبورگ آمدەاند، نیز شامل میشود.

„فامیلی هاوس ماگدبورگ“ بویژە بە افرادی کە دارای پس زمینە مهاجرت و تجربه شرایط دشوار زندگی هستند، متعهد است. اولین نقطە تماس بدین منظور، مشاوره مهاجرت برای مهاجران بالغ میباشد. این مرکز مشاوره در مورد انواع مختلفی از مشکلات خانوادگی، مراکز مراقبت روزانە کودکان، مدرسە، شغل، امنیت اساسی، بهداشت، مسکن و غیرە ، راهنمایی ارائە میدهد.
(MBE)

علاوە براین، برای زنان و دختران پناهندەای کە در خلال مهاجرت، جنگ و تجربیات دیگر زندگی در معرض آسیب قرار گرفتەاند، پیشنهاد توانمندسازی تحت عنوان ‚قدرت جدید برای زنان قدرتمند‘ را ارائە میدهیم. در اینجا میتوانید دربارە تجربیات خود در یک فضای محرمانە صحبت کنید و قدرت و شجاعت بیشتری بدست آورید.
فامیلی هاوس ماگدبورگ ‚ساختمان خانوادگی نسلها‘ در پارک بەهمراە کافە و زمین بازی وهمچنین „فامیلی هاوس بوردە“ واقع در „اوشیرسلیبن“ را ادارە میکند.
ما بە ادارە رفاە جوانان(یوگندآمت) در جهت مسائل آموزشی و پرورشی کە شامل کمک بە خانوادە و حمایت از کودکان و نوجوانان است ، کمک میکنیم. این کمکها تنها از طریق ادارە رفاه جوانان میتوانند تائید شوند.
‚Jugendamt‘ . (EB) (SPFH)

در فامیلی هاوس پیشنهادهای زیادی برای خانوادەها در زمینە آموزش خانوادە وجود دارند. در اینجا پدران و مادران برای خانوادە بە اطلاعات مهمی دسترسی پیدا میکنند. همچنین جشنوارەهای مختلفی بر این اساس وجود دارند. این پیشنهادها عمومی و رایگان هستند. اطلاعات لازم را میتوان در این پایگاە اینترنتی پیدا کرد.

این سازمان اجتماعی یکبار در ماە، بازار دستە دوم فروشی بزرگی را در محوطە بیرونی دانشگاە „اتو فون گوریک“ سازماندهی میکند. نە بار در سال از ماە مارس تا نوامبرهمیشه دراولین یکشنبە هر ماه (بجز تعطیلات رسمی).

در وبسایت ما وهمچنین صفحە فیسبوک ما ، شما میتوانید رویدادهای جاری و جشنهایی را کە در فامیلی هاوس ماگدبورگ برگزار میشوند، بیابید.
www.familienhaus-magdeburg.de
ما با اشتیاق منتظر دیدار شما هستیم!